ประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษา 3/2557
            ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียน  หากนักศึกษาไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการดูผลการเรียนออนไลน์ และหากมีข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักประกันคุณภาพ โทร. 044-617-589 ต่อ 3401
หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โทร. 044-617-589 ต่อ 176

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 3/2557
    *** นักศึกษาทุกชั้นปีที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 3/2557 สามารถเข้าระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับรายวิชาที่ออกฝึกประสบการณ์ ไม่ต้องทำการประเมินก็ได้ ***

*** ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน***
***ใช้ตัวเดียวกับดูผลการเรียนที่ระบบบริการการศึกษา ***

***http://www.pmis.bru.ac.th/webservice***